قیمت دوره 9.990.000 تومان

سرفصل های آموزشی

قدم اول شکر گذاری حقیقی
قدم دوم صبر و انتظار
قدم سوم نوشخوار ذهنی
قدم چهارم خودتشویقی
قدم پنجم رنج و بخشش
قدم ششم خلق آرامش
قدم هفتم ثروت آفرینی

سکون

5/5

توضیحات

ماتریکس رو بشناس و ازش برای خودت استفاده کن..