بنی آدم اعضای یکدیگرند

آدام مرادی

بنی آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش ز یک گوهرند فرهنگِ دستگیری و نیکوکاری، از دیرباز در میان ما ایرانیان رواج داشته است. همیشه به ما سفارش شده که به هم‌نوعان خود کمک کنیم. چه خوب است، در هر موقعیت و شرایطی که هستیم، کمی به حال آن‌هایی که وضع اجتماعی و اقتصادیِ مناسبی ندارند […]